Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Mełgiew

melgiew

Gmina Mełgiew wchodzi w skład powiatu świdnickiego, graniczy od zachodu z miastem Świdnik i powiatem lubelskim. Z trzech stron otoczona jest kompleksem leśnym. Przez środek gminy przebiega szeroka, podmokła dolina rzeki Sławek – Stoki lewego dopływu rzeki Wieprz. Położona jest przy trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk – Kijów. Przez teren gminy przebiega droga krajowa nr 12 prowadząca od wschodniej do zachodniej granicy państwa i nr 17 z Warszawy do Lwowa.

Gmina Mełgiew jest gminą przyjazną dla swych mieszkańców. Najlepiej świadczy o tym stały wzrost ich liczby w minionym 20-leciu. W 1990 r. gmina liczyła 7330 mieszkańców, obecnie ponad 9 tysięcy. Dzięki kreatywności władz gminy nastąpił intensywny rozwój. Liczne inwestycje realizowane na terenie gminy w znaczący sposób wpłynęły na atrakcyjność gminy jako miejsca do inwestowania oraz osiedlania.

W szybkim tempie nastąpił rozwój budownictwa mieszkaniowego, m.in. dzięki rozwojowi infrastruktury technicznej na terenie gminy.  Powstały całe osiedla w miejscowościach: Franciszków, Krępiec, Nowy Krępiec i Jacków tworząc zaplecze mieszkaniowe dla Świdnika i Lublina. Miejscowość Franciszków w ostatnim czasie podwoiła liczbę mieszkańców.  W tym czasie w Gminie najwięcej powstało inwestycji infrastrukturalnych. Dzięki budowie nowych stacji uzdatniania wody ponad 88% mieszkańców gminy korzysta z sieci wodociągowej.

W 1990 r. jej długość wynosiła 15 km, obecnie wynosi 127, 5 km. Stale poprawia się także dostępność mieszkańców do gazu ziemnego.  Na 18 miejscowości w gminie gaz doprowadzony jest do 15. Łączna długość sieci wynosi ponad 103 km.

Szkolnictwo w gminie tworzą: Zespół Szkół w Mełgwi, szkoły podstawowe w Dominowie, Jackowie, Krępcu, Krzesimowie, Mełgwi i Podzamczu. Dokonano termomodernizacji budynków szkół w Jackowie, Krępcu, Krzesimowie i Mełgwi oraz budynku ośrodka zdrowia i apteki. W centrum Mełgwi w 2007 r. rozbudowano i zmodernizowano budynek po byłej „GSSCH”, do którego siedziby swoje przenieśli: Urząd Gminy,  Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminny Ośrodek Kultury. Budynek został wyposażony w nowoczesne obserwatorium astronomiczne, które dysponuje najlepszy sprzętem do odkrywania tajemnic astronomii.

Przy Gminnej Bibliotece Publicznej zorganizowane jest także Muzeum Regionalne. Zobaczyć tam można to co wiąże się z życiem codziennym dawnych mieszkańców Mełgwi i okolic. Opisy historii miejscowości uzupełnia bogata kolekcja zdjęć.

W 2009 r. przy Zespole Szkół w Mełgwi wybudowano kompleks boisk sportowych „ ORLIK 2012” oraz basen.  Podstawowym celem budowy basenu było wyrównanie szans w dostępie młodzieży szkolnej do infrastruktury sportowej. Basen posiada zróżnicowaną głębokość lustra co ułatwia naukę pływania oraz sprzęt do rehabilitacji wad postawy dzieci. Podgrzewany energią słoneczną ( 30 kolektorów słonecznych), ogrzewanie pomieszczeń za pomocą powietrza wentylacji mechanicznej centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła sprawia ,że jest obiektem funkcjonalnym i ekonomicznym.

W 2012r. wybudowano nowy zbiornik retencyjny,  powstał on w sąsiedztwie już istniejących zbiorników w dolinie rzeki Stawek –Stoki na nieużytkach, które gmina wykupiła od mieszkańców. Budowa zbiornika uregulowała gospodarkę wodną w gminie. Nadmiar wody, jaki pojawia się na terenie po dużych opadach, czy też wiosennych roztopach  jest przyjmowany przez nowo powstały zbiornik. Zainstalowany został  nowoczesny system monitoringu i sondy pomiarowe. Wyniki pomiarów są codziennie przekazywane drogą elektroniczną oraz magazynowane w bazie danych, co pozwala na stałe monitorowanie poziomu zapełnienia zbiornika oraz szybką reakcję na wypadek zagrożenia. Całość inwestycji możliwa była do zrealizowania dzięki dofinansowaniu  w 85%  ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska.

Gmina Mełgiew przystąpiła do realizacji  projektu Energia przyjazna środowisku. Projekt znalazł się na siódmym miejscu listy rankingowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.  Tym samym Gmina uzyskała prawo do jego dofinansowania sumą 7 266 650 zł. Jest to duży sukces, gdyż zgłosiło się 112 gmin, wybrano 27, a wśród nich projekt Gminy Mełgiew. W ramach programu 600 gospodarstw otrzyma wsparcie w postaci kolektorów słonecznych, a dla 100 będą kotły grzewcze, pracujące w technologii zgazowywania drewna. Projekt przewiduje również zamontowanie 50 lamp hybrydowych do oświetlenia ulic. Zasilane będą energią ze źródeł odnawialnych. Wkład własny beneficjentów to najwyżej 15% wartości instalacji solarnej lub kotła. Szacowany koszt kolektora wyniesie około 12 tys. zł, zaś pieca około 10 tys. zł. Pozostała część ich wartości pokryta zostanie z otrzymanego przez gminę dofinansowania. Jest to ponad 7 mln zł, co pozwala optymistycznie patrzeć w przyszłość i podejmować pierwsze kroki przygotowujące projekt do realizacji.

W szkołach na terenie gminy realizowany był projekt pt. ”Nowoczesna szkoła” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto przy czterech szkołach podstawowych były utworzone punkty przedszkolne, do których uczęszczały dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Realizowano zajęcia z podstawowej opieki, zajęcia z języka angielskiego, logopedii, zajęć rytmicznych oraz zajęć z gimnastyki korekcyjno kompensacyjnych. Punkty przedszkolne działały w ramach projektu „Przedszkolaki na start!”. Współfinansowane były ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt realizowany był  od 2010 r. a jego koniec przypada na rok 2013, oraz 2 punkty przedszkolne w Jackowie i Krępcu do których uczęszcza 28 dzieci w wieku od 3-5 lat projekt z funduszy unijnych realizowany będzie  do roku 2014 r.

W 2012 roku po raz pierwszy  na Lubelszczyźnie odbył się konkurs promujący samorządy które najlepiej poradziły sobie z wykorzystaniem  funduszy europejskich i stworzyły dogodne warunki rozwoju biznesu. Gmina Mełgiew otrzymała wyróżnienie  dzięki dbałości o rozwój instytucjonalny m.in. poprzez odmłodzenie kadry i specjalistyczne szkolenia dla pracowników, planowanie strategiczne rozwoju gminy wraz ze wskazaniem kluczowych inwestycji, których realizacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Wszystkie aktualnie realizowane i zrealizowane projekty przez gminę Mełgiew bezpośrednio wpływają na poprawę jakości życia mieszkańców między innymi w takich obszarach jak: ochrona przed wykluczeniem cyfrowym i informacyjnym dzięki Programowi operacyjnemu Innowacyjna Gospodarka „Mełgiew -  gminą równego dostępu do Internetu”. Realizacja projektu „Budowa zbiornika wodnego małej retencji Mełgiew II /Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego” zdecydowanie przekłada się na polepszenie środowiska naturalnego, a przez to na atrakcyjność turystyczną gminy.

Dzięki inwestycjom w marketing gospodarczy oraz utworzeniu Mełgiewskiego Centrum Obsługi Inwestora, gmina otworzyła się na inwestorów zewnętrznych, a tym samym przyczyniła się do zwiększenia napływu kapitału inwestycyjnego. Przy wsparciu ze środków unijnych znacznie polepszył się dostęp mieszkańców do nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zmniejszyła się dysproporcja gminy w stosunku do dużych ośrodków miejskich i pozostałych regionów Polski i Unii Europejskiej.

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania, inwestowania i osiedlania się na naszym terenie.

 

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o