Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Cyców

cycow

Gmina Cyców jest gminą rolniczą. Podstawowym źródłem utrzymania mieszkańców jest praca w gospodarstwach rolnych. Znaczna część mieszkańców naszej gminy zatrudniona jest w kopalni Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Na obszarze gminy jest mała ilość zakładów produkcyjnych stwarzających miejsca pracy. W związku z tym jesteśmy przychylni wszelkim działaniom, które przyczynią się do rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji gospodarczej gminy. Wspieramy wszelkie inwestycje, które mogą podnieść standard życia naszych mieszkańców. Jesteśmy otwarci na propozycje inwestorów, gotowi do stosowania zwolnień i preferencyjnych stawek podatku. Rozmawiamy indywidualnie z każdym potencjalnym inwestorem, aby zapewnić optymalne warunki działania na terenie naszej gminy. W miarę swoich możliwości oferujemy nieruchomości gminne na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

Na terenie Gminy Cyców ma siedzibę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Polesie”, którego głównym celem jest poprawa warunków i jakości życia mieszkańców oraz wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Misją Lokalnej Grupy Działania jest aktywizacja lokalnej społeczności oraz promowanie walorów przyrodniczych, turystycznych i kulturowych Polesia. Podczas spotkań, mieszkańcy gminy informowani są o możliwościach uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. LGD prowadziła nabór wniosków m.in. w ramach działania „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, „Odnowa i rozwój wsi”.

OPS w Cycowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki od kilku lat realizuje projekt „Dajmy sobie szansę”, mający na celu aktywizację społeczno-zawodową osób korzystających z pomocy OPS.
W ramach projektu organizowane są kursy i staże dla osób bezrobotnych, zatrudnionych i nieaktywnych zawodowo.       

Gmina Cyców jest gminą o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Teren naszej gminy obejmuje Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu. Są to obszary chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, tereny wartościowe ze względu na możliwość zaspakajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem.  W celu poprawy istniejącej na terenie gminy infrastruktury turystycznej oraz promocji walorów krajoznawczych i turystycznych regionu z końcem 2013 r. utworzono Punkt Informacji Turystycznej z siedzibą w Gminnym Domu Kultury w Cycowie. Projekt „Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej w Gminnym Domu Kultury w Cycowie” był współfinansowany ze środków pozyskanych w ramach realizacji działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.

Na terenie Gminy Cyców funkcjonuje przedszkole samorządowe, 5 szkół podstawowych i 2 szkoły filialne oraz gimnazjum. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i zapotrzebowaniu na ośrodki przedszkolne w 2011 r. utworzonych zostało 8 punktów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat w ramach projektu „Punkty Przedszkolne szansą edukacyjną dla dzieci wiejskich z gminy Cyców”. Udział dzieci w projekcie jest nieodpłatny. Zajęcia edukacyjne mają pozytywnie stymulować rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.    

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o