Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
GMINA ŁUKÓW

Herb Gminy Łuków

GMINA ŁUKÓW
 
 

 

 

 

 

Gmina Łuków (gmina wiejska) położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego i wchodzi w skład powiatu łukowskiego, zajmuje obszar 308 km². W skład Gminy wchodzi 36 sołectw, w których mieszka 17 694 osoby. Gmina Łuków jest gminą typowo rolniczą - ponad połowę jej powierzchni zajmują użytki rolne. Najcenniejszymi wartościami przyrodniczymi Gminy są lasy.

Do najważniejszych inwestycji wykonanych na terenie Gminy Łuków w ostatnich latach należą: rozbudowa, modernizacja i remonty szkół, wybudowanie przedszkola, wybudowanie sal sportowych i kompleksów sportowych, modernizacje i remonty świetlic wiejskich, remiz i bibliotek, budowa i modernizacja dróg gminnych, wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki, wybudowanie zagrodowych oczyszczalni ścieków, uzbrojenie Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN.

Wyżej wymienione inwestycje w znacznym stopniu były dofinansowane ze środków unijnych. W staraniach o dotacje na inwestycje Gmina Łuków należy do najbardziej aktywnych gmin w kraju. Wielkość środków pozyskanych przez gminę z funduszy unijnych w roku 2012, w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi 279,71 zł. Poza inwestycjami realizowanymi samodzielnie, gmina prowadzi inwestycje w ramach porozumień z innymi samorządami (Samorząd Województwa Lubelskiego, Powiat Łukowski, Miasto Łuków).

Poza inwestycjami, władze Gminy podejmują również inne działania służące zapewnieniu mieszkańcom jak najlepszych warunków życia. Wyrazem tego jest uczestnictwo Gminy w różnego rodzaju programach oświatowych i pozyskiwanie na oświatę pozabudżetowych środków finansowych. Jest to najczęściej wsparcie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Głównym celem uczestnictwa Gminy Łuków w różnego rodzaju inicjatywach oświatowych jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich. Innymi przykładami aktywności służących rozwojowi Gminy było utworzenie na ponad 24hektarowym terenie w miejscowości Łazy Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i realizacja projektów dotyczących uzbrojenia podstrefy i jej promocji. Wszystko to służyć ma powstawaniu nowych inwestycji, a tym samym tworzeniu nowych miejsc pracy. Obecnie na terenie Gminy działa ponad 700 podmiotów gospodarczych. W Gminie Łuków mieszkańcy aktywnie działają w organizacjach pozarządowych, których z roku na rok przybywa. Obecnie jest 16 zarejestrowanych stowarzyszeń, 11 Ludowych Zespołów Sportowych, 17 Ochotniczych Straży Pożarnych.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI 
 
hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 


EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o