Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Miejska Piaski

piaski

 Gmina Piaski jest jedną z największych gmin w Polsce. Jej atutem mającym duże znaczenie w kontekście przedsiębiorczości jest dogodne położenie: w odległości 25 km od Lublina, 15 km od Świdnika oraz Portu Lotniczego. Gmina znajduje się przy strategicznym ciągu komunikacyjnym - drodze ekspresowej Nr 12 Lublin – Chełm – Dorohusk i nr 17 Lublin – Zamość – Hrebenne, co sprzyja m.in. prowadzeniu działalności handlowej i usług w zakresie transportu drogowego towarów. Piaski są gminą, która w ciągu ostatnich lat prężnie się rozwija, co jest możliwe m.in. dzięki skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Gmina Piaski zajmuje pierwsze miejsce w województwie w zakresie realizacji projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Rolnego oraz przy współudziale środków krajowych i własnych na terenie Gminy m.in. wybudowano kompleksowy system wodno-ściekowy wraz z przebudową oczyszczalni ścieków w Piaskach, zagospodarowano centrum Piask i utworzono targowisko handlowe. Trwają pracę przy budowie linii oświetlenia drogowego w miejscowościach Piaski Wielkie i Kębłów oraz zagospodarowaniu skweru przy MCK w Piaskach. Wymienione inwestycje przyczyniły się do poprawy poziomu życia mieszkańców i uatrakcyjnienia Gminy. Środki z PROW Gmina pozyskuje również w celu integracji mieszkańców. Przykładem może być utworzenie pięciu świetlic integracyjnych, przebudowa obiektu sportowego LKS PIASKOVIA, remont boiska sportowego w Wierzchowiskach Drugich, wspieranie działalności kół gospodyń wiejskich, a także organizacja cyklicznych imprez kulturalnych.

Istotne znaczenie dla Gminy Piaski ma ułatwienie mieszkańcom dostępu do Internetu. W tym celu, przy współudziale środków dostępnych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 330 mieszkańców gminy otrzymało komputery z darmowym dostępem do Internetu (dodatkowo 135 komputerów zostało przekazanych jednostkom organizacyjnym gminy). Gmina, z myślą o mieszkańcach, wybudowała halę sportową
i Boisko ORLIK (korzystając z dofinansowania ze środków EFRR).

Dużą wagę w Gminie przykłada się do ochrony środowiska naturalnego. W związku z tym, oprócz bieżącej pielęgnacji terenów zielonych, pozyskano środki z WFOŚiGW na zwiększenie terenów zielonych poprzez nasadzenia drzew i krzewów. Do zminimalizowania  negatywnego wpływu ma środowisko przyczyniła się budowa oczyszczalni ścieków i usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Władze Gminy mają na uwadze dobro mieszkańców w każdej grupie wiekowej. Wykorzystując środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, m.in. utworzono dwa punkty przedszkolne, rozszerzono ofertę edukacyjną w przedszkolu, zaś w szkole zindywidualizowano proces nauczania w klasach I-III. W ramach PO KL wsparciem objęto mieszkańców korzystających z usług oferowanych przez OPS w Piaskach, w tym zorganizowano szkolenia nt. zakładania działalności, utworzono Klub Integracji Społecznej. Gmina znajduje się na pierwszym miejscu w powiecie świdnickim i na dziewiątym miejscu w województwie lubelskim w zakresie wykorzystania środków z EFS.

Gmina Piaski dysponuje doskonałą infrastrukturą drogową. Przy współudziale środków z FOGR, z budżetu państwa, środków własnych możliwa była modernizacja i przebudowa kilkudziesięciu dróg gminnych, chodników, oświetlenia drogowego. Obecnie trwają prace mające na celu przebudowę nawierzchni dróg o łącznej długości 9,5 km oraz przebudowa ulic Mickiewicz, Braci Jaroszów i Głębokiej w Piaskach (tzw. „Schetynówka”).

Gmina Piaski jest atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców, turystów i inwestorów nie tylko ze względu na rozwój inwestycyjny. W jej granicach znajduje się wiele miejsc o silnych walorach turystyczno-krajoznawczych. Sama lokalizacja – w Dolinie rzeki Giełczew – zachęca do odwiedzenia gminy. Silną stroną Gminy są liczne pomniki przyrody, użytki ekologiczne, rezerwaty przyrody. Dla przykładu wspomnieć należy o Zespołach Parkowo-Pałacowych w: Wierzchowiskach, Brzezicach, Gardzienicach, Kawęczynie, Kozicach Dolnych. Zapraszamy do obejrzenia zabytków, w tym: ruin zboru kalwińskiego „Kościelec”, wiatraka Holender, Kirkutu w Piaskach. Przez Gminę przebiega turystyczny Szlak Jana III Sobieskiego. Wg jednej z legend król wielokrotnie bywał w Jadwisinie – na pamiątkę wizyt usypano kopiec i obsadzono go dębami, a później wyryto w drzewach trzy okolicznościowe daty. Piaski są jedną z gmin partnerskich realizujących projekt łączący ideę szlaku Jana III Sobieskiego z rozwojem przedsiębiorczości, pn. „Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim” (wspófinansowany ze środków Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego). Ponadto Gmina jest liderem partnerstwa wspierającego współpracę w ramach Obszaru Funkcjonalnego Szlaku Jana III Sobieskiego. Projekt pn. „Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej w Obszarze Funkcjonalnym Szlaku Jana III Sobieskiego w województwie lubelskim ma na celu m.in. przygotowanie dokumentacji na inwestycje kluczowe oraz podniesienie rangi konsultacji społecznych z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi (projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu EOG).

Gmina Piaski wspiera ideę partnerskiej współpracy również poprzez członkostwo w Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym, Lubelskim Obszarze Metropolitalnym – mając na uwadze rozwój w zakresie innowacyjnego podejścia do realizowanych projektów na rzecz przedsiębiorczości i lokalnej społeczności. Uczestnictwo w projekcie koordynowanym przez Powiat Krasnostawski przyczyni się natomiast do wprowadzenia systemu certyfikacji oraz  wypracowania standardów obsługi inwestorów.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o