Business Excellence Edycja 2018

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
WÓLKA LUBELSKA

gmina wolka

WÓLKA LUBELSKA
 
 

 

 

 

 

 

 

Położenie gminy w pobliżu miasta i Portu Lotniczego stanowi atut dla ewentualnych inwestorów, gmina oferuje atrakcyjne tereny pod inwestycje, działalność usługową, handlową i przemysłową, a także zapewnia tereny pod zabudowę mieszkaniową. Liczba mieszkańców 10 667 , powierzchnia gminy 72,6 km. Aspekt demograficzny w gminie Wólka – z roku na rok liczba mieszkańców gminy wzrasta obecnie wynosi 10,667 (stan na 31.12.2012) osób.

Dla turystów ceniących walory krajobrazowe i turystyczne gmina zapewnia możliwość zobaczenia Doliny rzeki Ciemięgi i Bystrzycy. Obszar Natura 2000 pozwoli zwiedzić planowany rezerwat stepowy „Łysa Góra”, wąwozy lessowe, lasy, obiekty zabytkowe i sakralne, przez które poprowadzą przebiegające przez Gminę Wólka ścieżki i trasy turystyczne, a także szlaki rowerowe. Gmina zaprasza do hodowli koni zimnokrwistych w Bystrzycy i Łuszczowie, Małego Zoo w Turce, oraz Groty Solnej w Jakubowicach Murowanych. Na terenie gminy zachowało się kilka wartościowych zabytków, mogących stanowić czynnik pobudzający ruch turystyczny. Zabytki te, to przede wszystkim obiekty o charakterze sakralnym i rezydencjonalnym – kościoły i zespoły dworsko – parkowe. Na terenie Gminy Wólka istnieją miejsca historycznie związane z działalnością rodu Sobieskich oraz działaniami samego króla Jana III Sobieskiego. Przez gminę Wólka przebiegają szlaki turystyczne – piesze i rowerowe przebiegające przez najciekawsze zakątki Gminy Wólka.

Władze samorządowe Gminy Wólka są otwarte na wszelkiego rodzaju inwestycje Gmina oferuje tereny ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą, usługową, handlową, przemysłową a także tereny o wysokich walorach krajobrazowych, agroturystycznych (dolina rzeki Ciemięgi). Tereny te znajdują się zarówno przy trasach wylotowych z Lublina, jak również w wielu innych atrakcyjnych miejscach. Dużą zaletą dla potencjalnych inwestorów jest położenie geograficzne Gminy – sąsiedztwo miasta Lublina, Świdnika i Łęcznej . Gmina posiada znaczną ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Turce, Łuszczowie I i II, Sobianowicach, Rudniku, Świdniku Dużym, Świdniku Małym, Kolonii Biskupie, Świdniczku, Pliszczynie. Podmiejski charakter tych miejscowości sprawia, że są one doskonałym miejscem do zamieszkania dla osób pracujących w gościnnych miastach, ceniących spokój i ciszę wiejskiego środowiska. Jednocześnie gmina zapewnia wszelkiego rodzaju pomoc w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z przygotowaniem i realizacją ewentualnych inwestycji. Tereny w Łuszczowie, posiadają przeznaczenie pod eksploatację surowców mineralnych (wydobycie piasku), a w Pliszczynie i Łysakowie, planowany jest zbiornik wodny na rzece Ciemiędze, jego realizacja należy do planu województwa lubelskiego po 2004 roku.

Bieżące działania i zadania, które podejmuje gmina zmierzają do podniesienia atrakcyjności gospodarczo-inwestycyjnej gminy i stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia oraz poprawy warunków życia mieszkańców.

Sieć dróg publicznych na obszarze gminy Wólka ma łączną długość 58 km są to drogi posiadające utwardzoną nawierzchnię bitumiczną. Podstawową sieć dróg lokalnych w gminie Wólka dla obsługi gospodarki rolnej i przemysłu tworzą jednakże drogi gminne, ich łączna długość wynosi 92,81 spośród których 36,27 stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej – asfaltowej. Pozostała część dróg gminnych o długości 16 km są to drogi gminne gruntowe ulepszone tłuczniem.

Stopień zwodociągowania gminy wyniósł 99%, długość sieci wynosi 146,19 km. Wszystkie miejscowości posiadają sieć wodociągową, a obecnie trwają jedynie prace przy wykonywaniu przyłączy do zabudowań kolonijnych. Z sieci kanalizacyjnej obecnie korzysta 6668 mieszkańców gminy tj. ponad 62,5% ogólnej liczby. Poziom dostępności mieszkańców gminy Wólka do gazu ziemnego stale wzrasta, stopień zgazyfikowania wynosi 80 % , tylko trzy miejscowości pozbawione są sieci gazowej Bystrzyca, Łysaków i Sobianowice.

Na terenie gminy Wólka działalność prowadzi 477 przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. Dominujące znaczenie wśród lokalnych firm mają – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Simba”, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Drewit”, Zakład Opakowań „Pako”, Zakład Kamieniarski Jerzy Malczak, Przedsiębiorstwo „Centro-Chem”, firma „Solan” czy Hurtownia Dywanów Łuszczów oraz restauracje „Gościniec” Wólka „We Młynie” Jakubowice Murowane,„Hetman” Łuszczów Drugi, MASARNIA Wólka. Do zadań szczególnych należy zaliczyć: poprawę wyposażenia w infrastrukturę techniczną poprzez budowę dróg gminnych i powiatowych z uwzględnieniem chodników oraz oświetlenia drogowego, dokończenia gazyfikacji gminy, kompleksowe uzbrajanie terenów pod rozwój podmiejskiego budownictwa mieszkaniowego oraz wspieranie przedsiębiorczości.

 
Patronaty Honorowe
 
luw  logo-patronat marszalek S SOSNOWSKI 
 
hetman-logo-740x601  Logo jubileuszowe wersja dla US w Lublinie odmiana podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 


EFRR_kolor_z_tekstem.jpg

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o