Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Ryki

 Ryki herb

Gmina Ryki położona jest na pograniczu trzech regionów: Lubelszczyzny, Podlasia i Mazowsza; w zasięgu Wysoczyzny Żelechowskiej, w części Pradoliny Wieprza i doliny Wieprza, Zalesianki i Irenki. Położenie przy szlaku drogowym Warszawa - Lublin (100 km od Warszawy), kolejowym Dęblin - Łuków oraz w pobliżu lotniska w Dęblinie wykreowało Ryki na silny ośrodek o znaczeniu ponadregionalnym. Gmina Ryki liczy 21 231 mieszkańców, a jej powierzchnia obejmuje 161,9 km2.

Kompleksy leśne, nieskażone środowisko naturalne, oraz malownicze usytuowanie w rejonie pięciu stawów czynią rycki region szczególnie atrakcyjnym pod względem turystycznym. 

Ryki stanowiły niegdyś osadę pośród wielkich obszarów leśnych. W połowie XV w. istniał już kościół, a parafia wchodziła w skład diecezji krakowskiej (pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1442 r.). Od początku swego istnienia Ryki były wsią królewską i taką pozostały do końca XVIII w. Od 1759 r. starostwo obejmuje Stanisław Poniatowski, wojewoda mazowiecki i kasztelan krakowski - ojciec króla. Najprawdopodobniej dzięki staraniom Stanisława Poniatowskiego Ryki uzyskały prawa miejskie. W 1876 r. otwarto boczny odcinek kolei nadwiślańskiej, łączący Dęblin z Łukowem. W związku z rozkwitem gospodarczym do Ryk przybywali rzemieślnicy, kupcy, inteligencja. Powstały instytucje, organizacje oraz szkoła. 1 I 1957 r. nadano Rykom prawa miejskie. W czasie II wojny światowej Ryki uległy bardzo poważnemu zniszczeniu.

Bezspornym atutem Ryk są zabytki i miejsca pamięci. W centrum znajduje się pałac, zbudowany najprawdopodobniej jako rezydencja dla Stanisława Poniatowskiego w połowie XVIII w. Obecnie jest to siedziba Urzędu Stanu Cywilnego, Oddziału Dziecięcego Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury.

Kościół pw. Chrystusa Zbawiciela wzniesiony został w latach 1908 - 1914, to kościół neogotycki. W ołtarzu głównym znajduje się obraz namalowany w 1915 r. przez Leona Wyczółkowskiego, artystę malarza ściśle związanego z Rykami i okolicą.

Działalność produkcyjna skupiona jest przede wszystkim w mieście Ryki i reprezentowana przez branże: przetwórstwo owocowo-warzywne, mleczarstwo, piekarnie, maszynową, urządzenia grzewczo-wentylacyjne, odzieżową - produkcja odzieży letniej, zimowej, chemiczną - wytwórnia zniczy. Spośród 1272 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych większość zajmuje się handlem i usługami, na terenie Gminy dominują drobne gospodarstwa rolne nastawione na produkcję wielotowarową.

Na terenie Gminy Ryki Miejsko - Gminne Centrum Kultury w Rykach rozpoczyna rok kulturalno - oświatowy 1 września każdego roku kalendarzowego. W stałych, cyklicznych i doraźnych formach pracy Centrum rozwija indywidualne zainteresowania kulturalne, upowszechnia różne dziedziny kultury i sztuki: taniec ludowy i towarzyski, muzykę, teatr, plastykę i film, uwzględnia wydarzenia historyczne, społeczne i kulturalne, promuje dobrą rozrywkę. Co roku Centrum prowadzi wiele stałych form pracy, w których uczestniczy około 1000 osób. W ciągu roku jest organizatorem i współorganizatorem około 200 różnorodnych imprez (okolicznościowe, masowe, koncerty w wykonaniu zespołów amatorskich i zawodowych, turniejów bądź przeglądów o różnorodnej tematyce, imprez w ramach wypoczynku letniego i zimowego wystaw w Galerii MGCK, imprez rozrywkowo-wypoczynkowych, spotkań, odczytów, sesji popularno – naukowych bądź innych form działalności oświatowej, które gromadzą około 40 tys. widzów i uczestników. W realizacji zadań instytucja szeroko współpracuje z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi, firmami, zakładami pracy i stowarzyszeniami.

Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych. Na jej terenie znajduje się 11 Szkół Podstawowych, 4 Gimnazja, 3 Przedszkola.

Ponadto w Rykach funkcjonują dwa Zespoły Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcące.

Oprócz wymienionych placówek oświatowych w Rykach funkcjonuje również Lubelska Szkoła Wyższa. Dzięki dobremu usytuowaniu uczelnia ma możliwość korzystania z kadry naukowej tak znakomitych ośrodków akademickich jak Warszawa i Lublin. Uczelnia oferuje studia wyższe, podyplomowe oraz kursy specjalistyczne.

Sport w gminie jest istotnym elementem życia wielu jej mieszkańców. Dostrzegając to, Samorząd gminy Ryki od wielu lat stwarza sprzyjający klimat dla wszelkiego rodzaju przedsięwzięć kreujących zdrowy styl życia oraz promujących aktywność fizyczną i rozwój sportu. Działania te realizowane są nie tylko poprzez budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, ale również poprzez wspieranie finansowe klubów i dotacje udzielane w ramach programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi. Na terenie miasta i gminy Ryki działa kilkanaście stowarzyszeń sportowych.

Miejsko - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rykach jest kluczową jednostką powołaną przez gminę inicjującą i realizującą przedsięwzięcia w zakresie sportu masowego, poprzez organizacje imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. MGOSiR zarządza obiektami sportowymi zlokalizowanymi przy ul. Warszawskiej. Baza sportowa Ośrodka składa się ze stadionu sportowego z trybunami, bieżnią lekkoatletyczną oraz pawilonu sportowego z salą ćwiczeń siłowych. Jednostka ta poza organizacją imprez własnych, pełni również funkcje koordynacyjne i pomocnicze w stosunku do funkcjonujących na naszym terenie klubów, organizacji i stowarzyszeń sportowych. Mieszkańcy gminy mogą swobodnie realizować swoje sportowe zainteresowania w sporcie kwalifikowanym. W gminie Ryki działalność w zakresie sportu prowadzi kilkanaście stowarzyszeń i organizacji. 

Doskonała praca szkoleniowców w klubach z dziećmi i młodzieżą przynosi również efekty w postaci zdobytych medali w zawodach na arenie wojewódzkiej i krajowej. 

W ostatnich latach udało się zrealizować kilka ważnych dla mieszkańców inwestycji takich jak: Rewitalizacja Starego Rynku, poprawa nawierzchni dróg, budowa Szkoły Podstawowej w Rososzy, sali gimnastycznej w Rykach i w Leopoldowie, budowa Kompleksu Boisk Sportowych Orlik 2012, termomodernizacje budynków oświatowych, budowa wodociągu, modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich, remont budynku dworu klasycystycznego. 

W 2014r. Gmina ryki przystąpiła do realizacji projektu „Stworzenie i kreacja gospodarczej marki Ryki”. Celemogólnym projektu jest poprawa warunków dla wzrostu konkurencyjności Gminy i Miasta Ryki poprzez wykreowanie gospodarczego wizerunku w postaci nowej, unikalnej marki.

Realizacja projektu przyczyni się do promocji atrakcyjności gospodarczej Ryk, rozpowszechnienia informacji o jej atutach, możliwościach inwestycyjnych oraz płaszczyznach międzynarodowej współpracy gospodarczej (inwestorzy i zagraniczni kooperanci dla lokalnych przedsiębiorców).

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o