Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Wólka

logo wólka

Gmina Wólka jest wiejską gminą leżącą w województwie i powiecie lubelskim. Od południa sąsiaduje ze stolicą województwa - Lublinem, którego peryferie stanowi w istocie znaczna część obszaru gminy. Związki obszaru gminy z Lublinem wzmacnia fakt, że przez gminę przebiega główny szlak łączący stolicę województwa z Pojezierzem Łęczyńsko - Włodawskim, będącym popularnym obszarem wypoczynku wakacyjnego i weekendowego dla wielu mieszkańców miasta wojewódzkiego.

Położenie gminy w pobliżu miasta i Portu Lotniczego stanowi atut dla ewentualnych inwestorów, oferujemy atrakcyjne tereny pod inwestycje, działalność usługową, handlową i przemysłową, a także zapewniamy tereny pod zabudowę mieszkaniową. Dla turystów ceniących walory krajobrazowe i turystyczne zapewniamy możliwość zobaczenia Doliny rzeki Ciemięgi i Bystrzycy. Obszar Natura 2000 pozwoli zwiedzić planowany rezerwat stepowy „Łysa Góra”, wąwozy lessowe, lasy, obiekty zabytkowe i sakralne, przez które poprowadzą nas przebiegające przez Gminę Wólka ścieżki i trasy turystyczne, a także szlaki rowerowe. Zapraszamy do hodowli koni zimnokrwistych w Bystrzycy i Łuszczowie, Małego Zoo w Turce, oraz Groty Solnej w Jakubowicach Murowanych. Zwiedzającym zapewniamy posiłek w okolicznych punktach gastronomicznych, w gminie Wólka można odpocząć aktywnie, nie oddalając się nadmiernie od miasta. Na terenie naszej  gminy zachowało się kilka wartościowych zabytków, mogących stanowić czynnik pobudzający ruch turystyczny. Zabytki te, to przede wszystkim obiekty o charakterze sakralnym i rezydencjonalnym – kościoły i  zespoły dworsko – parkowe, należy niewątpliwie wymienić tutaj:  

  • Późnobarokowy zespół kościoła parafialnego w Bystrzycy (jednej z najstarszych parafii na Lubelszczyźnie). Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP pochodzi z lat 1709 – 1721, jego budowa ostała rozpoczęta z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Jakuba Żmudzkiego
  • Zespół pałacowo-parkowy w Bystrzycy, pochodzący z końca XVIII wieku. Pałac klasycystyczny wybudowany w 1791 roku przez rodzinę Rojowskich
  • Barokowy zespół kościelny w Łuszczowie, pochodzący z końca I połowy XVIII wieku. Murowany kościół p.w. św. Barbary został zbudowany w latach 1724 – 1741 z fundacji Jana Potockiego. Fundatorem rozbudowy kościoła był Seweryn Rzewuski
  • Zespół pałacowo-dworski w Pliszczynie, pochodzący z XIX wieku. Należał do rodziny Kołaczkowskich. Do dziś pozostaje w bardzo dobrym stanie. W przylegającym do dworu parku znajdują się pomniki przyrody: aleja dziesięciu lip drobnolistnych o wysokości prawie 4 metrów. Obecnie w zespole znajduje się klasztor ojców Sercanów, będący domem rekolekcyjnym, otwartym dla młodzieży z całej Polski.
  • Zespół dworsko-parkowy w Sobianowicach. Dworek w Sobianowicach został zbudowany w XIX wieku. Otoczony jest pięknym parkiem i urokliwą aleją grabową (pomniki przyrody: szpaler grabów pospolitych). W parku nadal rośnie wiele niezwykłych drzew i pomników przyrody, w tym jałowiec pospolity o obwodzie pnia 45 cm i sosna wejmutka o obwodzie pnia 220 cm, również pomniki przyrody
  • Dwór w Świdniku Dużym II pochodzący z początków XIX wieku, dwór tworzy całość wraz z zabudowaniami folwarcznymi oraz otaczającym go drzewostanem. W otaczającym dwór parku można znaleźć wiele ciekawych drzew, m.in. 14 dębów szypułkowych o obwodach pni 230 – 460 cm.       
  • Dwór renesansowy w Jakubowicach Murowanych wzniesiony przez Tęczyńskich w drugiej połowie XVI. Obecny wygląd budowla zawdzięcza przebudowie z XIX w., kiedy nadano jej kształt pałacu i wybudowano wieżę. Ostatnie prace budowlane miały miejsce w XX w.
  • Zespół dworsko-parkowy w Turce, dwór i przyległe do niego budynki: kordegarda, lamus drewniany, stajnie pochodzą z  XIX i XX wieku. Na terenie otaczającym dwór znajduje się park z XVIII wieku, który został przekształcony w XIX wieku. Posiada on  fragmenty dawnej brzozowej alei dojazdowej oraz okazy drzew pomnikowych w Turce.

Na terenie Gminy Wólka istnieją miejsca historycznie związane z działalnością rodu Sobieskich oraz działaniami samego króla Jana III Sobieskiego. Legenda głosi, że kamienna figura św. Jana Nepomucena w miejscowości Sobianowice, ufundowana została jako votum dziękczynne za wygraną bitwę Króla Jana III Sobieskiego z Turkami, stoczoną nad rzeką Bystrzycą . Ciekawostką religijno - kulturową są zachowane niemal w każdej miejscowości liczne kapliczki i przydrożne krzyże, więcej na ten temat dowiemy się z wydawnictwa „Krzyże i kapliczki na terenie Gminy Wólka”, którą opracowali nauczyciele i uczniowie Gimnazjum w Pliszczynie zrzeszeni w „Kole badaczy dziedzictwa kulturowego regionu Gminy Wólka”.


Przez gminę Wólka przebiegają szlaki turystyczne – piesze i rowerowe przebiegające przez najciekawsze zakątki Gminy Wólka: niebieski szlak spacerowy Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Ciemięgi”, czerwona ścieżka rowerowa „Lublin – Wola Uhruska”, żółty szlak „Kaniwola – Szastarka”,  oraz szlaki lokalne - „Szlak Zapomnianych Wzgórz” i „Szlak Jana III Sobieskiego”. Szlaki te stały się już popularnym terenem pieszych lub rowerowych wędrówek mieszkańcówmiasta i okolicznych miejscowości, każdego roku od wiosny do późnej jesieni obserwujemy wzmożony ruch rowerowy na trasie przebiegających przez gminę Wólka ścieżek rowerowych. Szlaki Lublin – Wola Uhruska i Kaniwola – Szastarka docelowo doprowadzą nas do Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego.

 

Władze samorządowe Gminy Wólka są otwarte na wszelkiego rodzaju inwestycje w gminie. Oferujemy tereny ujęte w planie zagospodarowania przestrzennego gminy pod działalność gospodarczą, usługową, handlową, przemysłową a także tereny o wysokich walorach krajobrazowych, agroturystycznych (dolina rzeki Ciemięgi). Tereny te znajdują się zarówno przy trasach wylotowych z Lublina, jak również w wielu innych atrakcyjnych miejscach. Dużą zaletą  dla potencjalnych inwestorów jest położenie geograficzne Gminy – sąsiedztwo miasta Lublina, Świdnika i  Łęcznej. Gmina posiada znaczną ilość terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Turce, Łuszczowie I i II, Sobianowicach, Rudniku, Świdniku Dużym, Świdniku Małym, Kolonii Biskupie, Świdniczku, Pliszczynie. Podmiejski charakter tych miejscowości sprawia, że są one doskonałym miejscem do zamieszkania dla osób pracujących w gościnnych miastach, ceniących spokój i ciszę wiejskiego środowiska. Jednocześnie zapewniamy wszelkiego rodzaju pomoc w dopełnieniu niezbędnych formalności związanych z przygotowaniem i realizacją ewentualnych inwestycji. Możliwe będą również zwolnienia podatkowe dla osób aktywnie wchodzących z inwestycjami na teren naszej gminy.

Tereny o pow. 48 ha w Turce przeznaczenie pod: przemysł, składy, bazy, zakłady przemysłowe, hurtownie. Położonesąpo obu stronach nowobudowanej drogi gminnej Turka – Łuszczów i mają dostęp do energii elektrycznej, wodociągu, telefonu. .

  1. Tereny o pow. 36 ha w Łuszczowie, przeznaczenie: eksploatacja surowców mineralnych (wydobycie piasku). Własność prywatna.
  2. Tereny pod usługi turystyczne w m. Pliszczyn i Łysaków, przy projektowanym zbiorniku wodnym na rzece Ciemiędze. Realizacja zbiornika wchodzi do planu województwa lubelskiego po 2004 roku, powierzchnia lustra wody - 27,7 ha, objętość 499 tys. m3, średnia głębokość - 1,8 m. Media: sieć wodociągowa, elektryczna, telefoniczna, projektowana sieć kanalizacyjna. Własność terenu prywatna.

Należy wspomnieć o aspekcie demograficznym w gminie Wólka – z roku na rok liczba mieszkańców naszej gminy wzrasta. Obecnie wynosi 11126 (stan na 31.12.2014) osób, z czego 5452 stanowią mężczyźni, a 5674 kobiety. Na obszarze naszej gminy utrzymują się bardzo korzystne tendencje do zmian demograficznych, w 2014 roku urodziło się134 osoby, a liczba zgonów wyniosła 105 sób, co dało dodatni wskaźnik przyrostu naturalnego Pozytywne trendy ruchu naturalnego, a także młoda struktura wieku mieszkańców gminy wynikają przede wszystkim z bardzo korzystnych tendencji ruchów wędrówkowych ludności.

Bieżące działania i zadania, które podejmujemy zmierzają do podniesienia atrakcyjności gospodarczo-inwestycyjnej gminy i stworzenia warunków dla wzrostu zatrudnienia oraz poprawy warunków życia mieszkańców. Sprzyja temu dobrze opracowany plan zagospodarowania przestrzennego.

 Sieć dróg publicznych na obszarze gminy Wólka ma łączną długość 58 km.  Są to drogi posiadające utwardzoną nawierzchnię bitumiczną. Podstawową sieć dróg lokalnych w gminie Wólka dla obsługi gospodarki rolnej i przemysłu tworzą jednakże drogi gminne, ich łączna długość wynosi 92,81 spośród których 36,27 stanowią drogi o nawierzchni utwardzonej – asfaltowej. Pozostała część dróg gminnych o długości 16 km są to drogi gminne gruntowe ulepszone tłuczniem.               

Ostatnie lata to okres dynamicznego rozwoju sieci wodociągowej na obszarze gminy. Stopień zwodociągowania gminy wyniósł 99%, długość sieci wynosi 151,15 km. Wszystkie miejscowości posiadają sieć wodociągową, a obecnie trwają jedynie prace przy wykonywaniu przyłączy do zabudowań kolonijnych.

Jednocześnie szybko poprawia się także wyposażenie obszaru gminy w sieć kanalizacyjną, której długość wynosi 77,58 km. Z sieci kanalizacyjnej obecnie korzysta 6460 mieszkańców naszej gminy tj. ponad 58,06 % ogólnej liczby. W pełni sieć kanalizacyjną  posiadają miejscowości – Kolonia Biskupie, Świdnik Duży Pierwszy, Świdnika Mały, Świdniczek, Turka, Wólka, Jakubowice Murowane i Długie, Kolonia Świdnik Mały.                                                                                                     Poziom dostępności mieszkańców gminy Wólka do gazu ziemnego stale wzrasta, stopień zgazyfikowania wynosi 80 % , tylko trzy miejscowości pozbawione są sieci gazowej  Bystrzyca, Łysaków i Sobianowice. Trwa systematyczna rozbudowa oświetlenia ulicznego oraz została przeprowadzona pełna modernizacja już istniejącego.

174 ha stanowi własność komunalną gminy, z czego 31,5 ha tworzy komunalne zasoby nieruchomości. Niewątpliwie jednym najatrakcyjniejszych  terenów znajdujących się na terenie Gminy jest osiedle „Borek” łącznie stanowi 70, 24 ha powierzchni pod zabudowę mieszkaniową, a 3 ha pod zabudowę usługową w planie zagospodarowania przestrzennego.  Ponadto nieruchomości o powierzchni 8,0ha znajdują się w trwałym zarządzie gminnych jednostek organizacyjnych, a 7, 0 ha zostało przekazanych przez gminę w wieczyste użytkowanie.

Na terenie gminy Wólka działalność prowadzi 715 przedsiębiorców wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. Jest to efekt dość dynamicznego wzrostu aktywności ekonomicznej mieszkańców gminy w ciagu ostatniego okresu. Dominujące znaczenie wśród lokalnych firm mają – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „Simba”, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „Drewit”, Zakład Opakowań „Pako”, Zakład Kamieniarski Jerzy Malczak, Przedsiębiorstwo „Centro-Chem”, firma „Solan” czy Hurtownia Dywanów Łuszczów oraz  restauracje „Gościniec” Wólka  „We Młynie” Jakubowice Murowane,„Hetman” Łuszczów Drugi, MASARNIA Wólka. Do zadań szczególnych należy zaliczyć: poprawę wyposażenia w infrastrukturę techniczną poprzez budowę dróg gminnych i powiatowych z uwzględnieniem chodników oraz oświetlenia drogowego, dokończenia gazyfikacji gminy, kompleksowe uzbrajanie terenów pod rozwój podmiejskiego budownictwa mieszkaniowego oraz wspieranie przedsiębiorczości.            

 

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o