Business Excellence Edycja 2019

 

Zarządzając Gminą, dbasz o innowacyjność, etykę i wrażliwość społeczną?
Możesz zostać Laureatem VIII edycji Programu Promocji Gmin “Business Excellence”.
Zyskasz obiektywną, ekspercką ocenę Gminy oraz pakiet promocyjny.

 

youtube-ex
Gmina Łuków

Herb Gminy Łuków 2

Gmina Łuków położona jest w północno-zachodniej części województwa lubelskiego i wchodzi w skład powiatu łukowskiego, zajmuje obszar 308 km² (22 % powierzchni powiatu i 1,2 % powierzchni województwa). W skład Gminy wchodzi 36 sołectw, w których mieszka 17 780 osób (stan na 31.03.2015r.). Gmina Łuków jest gminą typowo rolniczą - ponad połowę jej powierzchni zajmują użytki rolne. Najcenniejszymi wartościami przyrodniczymi Gminy są lasy. Zajmują one 33 % powierzchni Gminy, z czego większość to obszary chronionego krajobrazu z trzema leśnymi rezerwatami przyrody oraz jednym geologicznym – Kra Jurajska, w którym ochroną zostały objęte amonity.

Władze Gminy od lat podejmują działania tworzące sprzyjające warunki do inwestowania i rozwoju gospodarczego Gminy. Przykładem tego jest wyodrębnienie w planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod przemysł i usługi oraz utworzenie w 2007 r. Podstrefy Łuków Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i jej uzbrojenie. Podstrefa o powierzchni 27,32 ha jest już częściowo zagospodarowana, działają na niej dwie firmy. Kolejnymi udogodnieniami dla przedsiębiorców są stawki podatków na niskim poziomie oraz zwolnienia z podatku od nieruchomości nawet do 4 lat dla inwestorów tworzących nowe miejsca pracy. Dogodne położenie Gminy, na trasie Warszawa – Terespol, w bliskiej odległości od szlaków komunikacyjnych i dobra infrastruktura drogowa sprzyjają tworzeniu tu nowych inwestycji. Obecnie na terenie Gminy działa ponad 760 podmiotów gospodarczych.                 Ważna w rozwoju Gminy jest również kwestia inwestycji oświatowych, zarówno inwestycji w rozwój bazy dydaktycznej, jak również nieustanne wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenów wiejskich. Przykładem tego pierwszego są rozbudowy, modernizacje i remonty szkół oraz wybudowanie sal sportowych i kompleksów sportowych. Potwierdzeniem zaś wyrównywania szans uczniów jest  uczestnictwo Gminy w różnego rodzaju programach oświatowych i pozyskiwanie na oświatę pozabudżetowych środków finansowych.     

Mieszkańcy Gminy są ludźmi bardzo aktywnymi, chętnie działają w organizacjach pozarządowych, których z roku na rok przybywa. Obecnie jest 17 zarejestrowanych stowarzyszeń, 11 Ludowych Zespołów Sportowych, 17 Ochotniczych Straży Pożarnych, 12 Uczniowskich Klubów Sportowych, 9 kół gospodyń wiejskich. Wszystkie one biorą udział w życiu Gminy uczestnicząc w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze kulturalnym i sportowym. 

 
Patronaty Honorowe
 
luw  patronat2018 
 
  Logo US w Lublinie wersja podstawowa wariant kolorowy logo zgl jpg 

Copyright © 2010 Mikrobit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

projekt Enzo Sp. z o.o.

wykonanie Mikrobit Sp. z o.o